Privacy Statement

Privacy Statement triple Joy | Bureau voor fietsstimulering

triple Joy is gevestigd te Hoogland, Zandkamp 225, 3828 GP. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63255367.

Als u triple Joy toestemming geeft voor gebruik van uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze in overeenstemming met dit Privacy Statement.

triple Joy vindt het beschermen van persoonsgegevens van websitebezoekers, samenwerkingspartijen, opdrachtgevers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Wij handelen conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Uw gegevens worden verzameld vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website (https://www.triplejoy.nl), u zich inschrijft voor een opdracht of op een andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail, of een online message service). U wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een meeting of event. Ook kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.

triple Joy verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:

᛫ de uitvoering van onze dienstverlening: triple Joy biedt diensten aan, c.q. wordt ingeschakeld als “intermediair”, in die zin dat wij zzp’ers, freelance professionals, overheden helpen op het gebied van de transitie naar vitaal, duurzaam en mobiel.

᛫ het doen van aanbiedingen of het verstrekken van informatie over onze dienstverlening en andere activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en competenties, dit gebeurt door onze medewerkers en geautomatiseerd bijvoorbeeld door een nieuwsbrief;

᛫ de beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de stap naar een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media etc.

᛫ een (mogelijke) overeenkomst met de klant of opdrachtgever, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst van opdracht;

᛫ het voorzien van geschikte deelnemers aan de opdrachtgevers van triple Joy (de begeleiding) en in dit kader het kunnen sluiten van een (mogelijke) overeenkomst met de opdrachtgever.

᛫ het verwerken van gegevens van onze opdrachtgevers in het kader van pre-screening, uitsluitend na uw akkoord;

᛫ managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van controles.

᛫ kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering.

᛫ het naleven van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving, indien we een bemiddelingsrelatie met elkaar zijn aangegaan.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van opdrachtgevers zijn:

᛫ NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
᛫ geboortedatum, leeftijd, geslacht;
᛫ uw eventuele publieke LinkedIn-profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
᛫ gegevens over beschikbaarheid, tariefindicatie, branche- en opdrachtvoorkeuren, etc.;
᛫ foto en/of video op vrijwillige basis;
᛫ overige informatie die relevant is voor het proces (bijv. Een gespreksverslag).

Voorafgaand aan het uitvoeren van een opdracht via triple Joy verzamelen wij:

᛫ voor ZZP’ers: BTW-nummer en eventueel BSN-nummer.
᛫ feedback van onze opdrachtgevers n.a.v. de uitgevoerde interim opdracht.

triple Joy legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

triple Joy kan uw persoonsgegevens doorgeven aan opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichtingen en/of ter uitvoering van de overeenkomst.

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties/opdrachtgevers zijn:

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contractgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door triple Joy ook verzameld en gebruikt. triple Joy verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen
(1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
(2) een zakelijke relatie onderhouden en
(3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

triple Joy kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de begeleiding. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers (bijv. gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin triple Joy hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacy rechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Conform de AVG heeft ook onze gegevensverwerker de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal triple Joy handelen conform de AVG voorschriften.

Op onze website https://www.triplejoy.nl worden enkele functionele cookies geplaatst welke nodig zijn voor de werking van de website.

Uw rechten:

Indien u een eigen account bij triple Joy heeft, heeft u direct inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen.

Als u geen eigen account hebt of indien u inzage wenst in meer gegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van triple Joy, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van triple Joy, of via het nummer 06-41166571 of via email aan privacy@triplejoy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. triple Joy zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen:

triple Joy behoudt zicht het recht voor om in het privacy statement wijzigingen aan te brengen. U kunt deze wijzigingen vinden op onze website.